klub stowarzyszenie rodzin abstynenckich odrodzenie bytom
 
 

StatutBytomskiego Stowarzyszenia


Rodzin Abstynenckich

„Odrodzenie”


Rozdział I - Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Odrodzenie", w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.

§ 2


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.

§ 3


Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 5.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem w celach niezarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.nr 96 poz. 873).

§ 5


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania, z zachowaniem pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. Działalność stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy członków i wolontariacie. W celu usprawnienia działalności stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. W działalności Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów łub pracownicy oraz ich osoby bliskie.Rozdział II - Cele i metody pracy Stowarzyszenia

§ 8

1. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez realizację zadań w zakresie:
a. Kształtowanie modelu życia swoich członków w absolutnej trzeźwości.
b. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczeństwie poprzez współpracę z placówkami terapii uzależnień, pracodawcami oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
c. Promocja zdrowia, edukacji i wychowania.
d. Zapobieganie społecznemu wykluczaniu osób i rodzin, zagrożonych patologią społeczną oraz tworzenie warunków prowadzących do rehabilitacji i reintegracji społecznej.
e. Stworzenie alternatywnego środowiska dla osób preferujących życie w trzeźwości.
f. Udzielanie informacji i pomocy w wyborze sposobu leczenia uzależnień.
g. Organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
h. Organizację i wspieranie grup samopomocowych i samokształceniowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
i. Promocji i organizacji wolontariatu.
j. Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, w tym związanych z pracą i jej poszukiwaniem.
k. Obrona interesów członków Klubu.
l. Współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania.
2. Realizując cele, określone w ust. 1, Stowarzyszenie wykonuje zadania Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

§ 9

1. Cele określone w § 8 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) Działalność społeczną na rzecz członków Stowarzyszenia i ogółu społeczeństwa samodzielnie i poprzez współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia warunków zmierzających do ograniczenia patologii alkoholowej, określoną w PKD jako:
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
b) Inicjowanie i wspieranie wszelkich form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych, których celem jest pomoc i opieka dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie, określone w PKD jako:
85.60.Z – Działalność wspierająca edukację;
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

c) Integrację środowiska abstynenckiego oraz tworzenie alternatywnego środowiska dla osób preferujących życie w trzeźwości poprzez działalność klubokawiarni, biblioteki, kawiarenki internetowej, określoną w PKD jako:
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
91.01.A – Działalność bibliotek.

d) Pomoc i wsparcie dla bezrobotnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin w poszukiwaniu pracy poprzez działalność określoną w PKD jako:
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

e) Organizowanie we własnych, użyczonych lub najmowanych obiektach imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych poprzez działalność określoną w PKD jako:
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki.

f) Promocję zdrowia, edukacji i wychowania oraz propagowanie działalności Stowarzyszenia w oparciu o własne periodyki, stronę internetową, czasopisma lokalne i krajowe oraz udział w programach radiowych i telewizyjnych a także organizację szkoleń, wystaw, konferencji i spotkań poprzez działalność określoną w PKD jako:
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

2. Działalność Stowarzyszenia określona w ust. 1. ma charakter nieodpłatny, a odpłatny może mieć w przypadku nieposiadania wystarczających środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zamierzonych działań.Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską zadeklaruje abstynencję i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 13

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia na członka zainteresowany ma prawo złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi.
5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa wymienione w ust.l z wyłączeniem pkt. 1 i 2.

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt. 1,2.

§ 16

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt. 1,2. Jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe ustaje na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie.

§ 17

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Przestrzegania norm współżycia społecznego, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Utrzymywanie abstynencji.
3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Złamania abstynencji
2. Wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków.
3. Świadomego i szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.
4. Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.
5. O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Członek skreślony ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 19

Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być "członkiem zwyczajnym" tylko jednego Stowarzyszenia abstynenckiego.


§ 20

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działania członka lub utratą osobowości prawnej.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia.

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

§ 22

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej 1 raz w roku.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając tematykę Zebrania.
Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy.
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych.
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym.
2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

§ 25

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% + 1 członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.
Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
Wybrany Prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycje kandydatów do przyszłego Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w ilości 4 - 8 osób, które wybierają ze swego grona zastępcę, skarbnika i sekretarza.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w j ego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
5. Skreślanie z listy członków zgodnie z § 18 pkt. 1,2,3,4,5.
6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.
11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
12. Kierowanie pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.§ 26a

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Stowarzyszenia lub jego zastępcy; w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa -w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 27

Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w 3 osobowym składzie i wybiera ze swego grona przewodniczącego. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu kosztów w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 Ustawy z dn.03.03.2000 r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,poz 306,z 2001 r. Nr.85,poz924 i Nr. 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr. 113, poz.984 oraz z 2003 r. Nr.45, poz.391 i Nr. 60,poz.535).

§ 28

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej.
1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności Stowarzyszenia.
3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Zgłaszanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
5. Kontrolowanie opłacania składek i inne sprawy finansowe Stowarzyszenia.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 29

Sąd Koleżeński.
1. Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym, w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Sad Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji.
3. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Stowarzyszenia po wpłynięciu pisemnego wniosku.

§ 30

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1. Upomnienia
2. Nagany
3. Zawieszenia Członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku.
4. Pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia.
5. Wnioskuje o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


§ 31

Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować nowych członków do swego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracach łub zostali pozbawieni praw członka zwyczajnego, lub z innych przyczyn nie mogą pracować we władzach Stowarzyszenia.

§ 32

Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

§ 33

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia.

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich.
2. dochody z działalności statutowej.
3. wpływy z prac wykonanych przez członków Stowarzyszenia na jego rzecz.
4. dotacje, subwencje i darowizny.

§ 35

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustała Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny państwa. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie i aktualnie obowiązujący stan prawny państwa.

§ 36

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Stowarzyszenia lub jednego z jego zastępców i skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.§ 37

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością i posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 38

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy +1 członków Stowarzyszenia.

§ 39


Rozwiązywanie Stowarzyszenia.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zatwierdza Organ Rejestrujący.

§ 40

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach.
Niniejszy Statut zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 29 października 2009 r.


Sekretarz Zebrania                                                                                       Przewodniczący Zebrania

. . . . . . . . . . . . .                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bogusław Cołka                                                                                                 Jolanta Schneider